Rolniczy handel detaliczny


image_pdfimage_print

UWAGA ROLNICY !!!

Rolniczy handel detaliczny

Od dnia 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe regulacje prawne związane ze sprzedażą produktów żywnościowych przez rolników. Są to:

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji;
  • Ustawa z dnia 4 października 2018r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a mianowicie:

  • przyjęto nową definicję rolniczego handlu detalicznego , jako: – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności: a. konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. Nr 178/2002, lub b. do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego
  • dodano zapis: ” Zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady te są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.”

Powyższe oznacza, że podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji , stołóweki innych placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Ustawa z dnia 4 października 2018r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

  • wprowadza ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego odnoszące się do procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę;
  • od 1 stycznia 2019r. podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia jej do obrotu, są zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów w siedzibie właściwego terenowo organu sanitarnego. Powyższe dotyczy w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.
  • wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio: – do powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego , – do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona).

Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS można pobrać na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej https://psse-oborniki.pl/formularze-i-wnioski/

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności trafiającej do konsumenta w trakcie działalności prowadzonej przez rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego muszą zostać spełnione podstawowe kryteria higieniczno-sanitarne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319). Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II w/w rozporządzenia , obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne) w/w rozporządzenia. Produkcja domowa dotyczy głównie wytwarzania żywności, która stanowi potencjalnie niskie ryzyko zagrożenie dla zdrowia (tj. małe ryzyko rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych – produkty poddane obróbce cieplnej, tj. gotowaniu , pasteryzacji bądź tyndalizacji np: przetwory z owoców, warzyw (dżemy, soki, marmolady, powidła, kompoty- poddane obróbce termicznej), produkty marynowane, przetwory zbożowe, ( kasze, mąki, płatki, ), gotowe potrawy niemięsne.

Zostały również opracowane ” Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw” w celu zapewnienia higienicznych warunków przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego.

Dostęp do wytycznych: Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zakładka : Żywność- Informacje dla przedsiębiorcy-Poradniki/wytyczne/ulotki

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub powiatowego lekarza weterynarii.