Kwarantanna – usprawiedliwienie nieobecności w pracy


image_pdfimage_print

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 1356) w celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Szczegółowe sprawy składania oświadczeń o odbywaniu kwarantanny omawia się w §4 i §5 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, zawiera:

  1. dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2:

    a) imię i nazwisko,

    b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

    c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli

  2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia

  3. podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.